ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót


Słowo wstępne

Od Redakcji

14 Międzynarodowe Biennale Architektury w Wenecji zamyka bezpowrotnie epokę modernizmu i postmodernizmu wraz z jej licznymi „izmami”. Obecnie wysiłek intelektualny architektów koncentruje się na zagadnieniach, takich jak wydajne wykorzystywanie surowców, oszczędność energii i dbałość o środowisko życia. Przyjęty przez AV profil tylko to potwierdza. Zamierzamy „tak trzymać” i przedstawiać zmiany jakie zachodzą we wszystkich aspektach pro-jektowania. Przykładów jest wiele. Powstają budowle takie jak The Shard w Londynie, przyjazne środowisku „piono-we” miasto w wielkim mieście projektu Renzo Piano czy też struktury pneumatyczne, które mogą nawet „oddychać”. Podejmowane są programy naukowo badawcze, które obejmują instalacje energoaktywne dostarczające miastu „czystej” energii, czego przykładem jest przekrycie jednej z ulic w historycznym centrum Perugii. Inną koncepcję przedstawia wizjoner Vincent Callebaut. Jest to energoaktywny ogród pływający. Zwracamy także uwagę na edukację przyszłych polskich architektów, rozwijając ich świadomość twórczą w tym właśnie kierunku zachęcając równocze-śnie do korzystania z cyfrowych narzędzi projektowania opartych na NURBS.

W kraju organizowane są Międzynarodowe Konferencje Architektury Wnętrz, Design, Mebli i Oświetlenia (GIS), na które zapraszani są z wykładami projektanci o światowej renomie. Śledzimy te wydarzenia i przedstawiamy je Państwu. Wzornictwo odgrywa ważną rolę w naszym otoczeniu, lubimy jak obok nas są przedmioty, które mogą się podobać, a nawet zachwycać.

 

From the Editor

14th International Architecture Biennale in Venice closes the era of modernism and postmodernism, with its numerous “isms”, forever. Today, the intellectual effort of architects focuses on issues, such as the efficient use of raw materials, energy saving and taking care of the living environment. It is confirmed by the profile adopted by AV. We are going to “keep it up” and present to our readers the changes taking place in all aspects of design. There are multiple examples. The structures such as The Shard in London, environmentally friendly “vertical” city in a big city designed by Renzo Piano, or pneumatic structures, which can even “breathe”. Research programs are undertaken, which include energy active installations supplying “clean” energy to cities, exemplified by a canopy for a passageway in the historic center of Perugia. Another concept for the European cities is presented by a visionary Vincent Callebaut. It is an energy-active pneumatic floating garden. Also, attention is drawn to the education of future Polish architects, developing their creative awareness in this very direction, at the same time encouraging the use of digital design tools based on NURBS.

Our country hosts International Conferences on Interior Design, Furniture and Lighting (GIS), where internationally renowned designers are invited with their lectures. We monitor these events and present them to you, dear Readers. Design plays an important role in our environment, we like being surrounded by items that can be enjoyed, or even delight us.

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz


Spis treści numeru

8-10
Krystyna Januszkiewicz
14 Biennale Architektury w Wenecji
14th Architecture Biennale in Venice
12-23
Sławomir Gzell
Architektoniczne Biennale w Wenecji - rok 2014
Architecture Biennale in Venice - the year of 2014
24-35
Krystyna Januszkiewicz, Nina Sołkiewicz-Kos
THE SHARD najwyższy budynek w Londynie
The Shard - the tallest building in London
37-41
Justyna Juchimiuk
Energoaktywne przekrycie ulicy w Perugii
The Energy Roof in Perugia, Italy
43-51
Adam M. Szymski
Projektowanie form krzywoliniowych
Designing curvilinear forms
52-58
Krystyna Januszkiewicz
Powierzchnia jako nowe uwarunkowanie przestrzenne
Surface as new spatial conditioning, Pneumatic structures
59-62
Henryk Katowicz–Kowalewski
Physalia – energoaktywny pneumatyczny ogród pływający czyszczący wodę rzek
Physalia – energy-active pneumatic floating garden to clean European waterways
63
EKOLOGIA versus TECHNOLOGIA
ECOLOGY versus TECHNOLOGY
64-69
Adam M. Szymski
Forma swobodna a materiał. Projektowanie parametryczne
Free form and the material. Parametric design
70-72
Międzynarodowa konferencja Architektury Wnętrz, Designu, Mebli i Oświetlenia (red.)
ARCHITECTURE EXPO CONFERENCE Interior, Architecture, Design and Lighting
78-79
Skróty artykułów w języku angielskim
Summaries of articles in English

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 3(63)/2014
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

  • Architektoniczne Biennale w Wenecji
  • THE SHARD najwyższy budynek w Londynie
  • Energoaktywne przekrycie ulicy w Perugii
  • Projektowanie form krzywoliniowych
  • Komputery
  • Physalia
  • Międzynarodowa konferencja Architektury Wnętrz, Designu, Mebli i Oświetlenia

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik