ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót


Słowo wstępne

Od RedakcjiTegoroczna Nagroda Pritzkera dla Shigeru Bana, to nie tylko promocja twórczości nastawionej na zrównoważony rozwój naszej Planety. To także zwrócenie uwagi na humanitarną rolę architekta wobec zagrożeń wynikających ze zmian klimatu na Ziemi. Problematyka ta, choć nie często podejmowana, otwiera drugi w tym roku numer Archivolty, kierując także uwagę na implementację idei Open Source w architekturze i jej projektowaniu.Integrację nauki, sztuki i technologii cyfrowych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miast przedstawiamy na przykładzie otwartego w marcu br. centrum wzornictwa „Dongdaemun” (DDP) w Seulu projektu ZHA. Jest to pierwszy w Korei Południowej obiekt użyteczności publicznej manifestujący korzyści wynikające z zastosowania technologii cyfrowych. Natomiast wyrazem dążeń do zaspokajania potrzeb krystalizującego się w Europie społeczeństwa informacyjnego jest prezentowana na naszych łamach Mediateka w historycznej tkance miejskiej uhonorowana w konkursie LEAF Awards 2013.Szybki rozwój cyfrowych narzędzi i łatwość projektowania sprawiają, że powstaje pytanie o granice ludzkiej wyobraźni zwłaszcza w relacji Natura i architektura w aspekcie osiągania efektywnych ekologicznie rozwiązań architektonicznych. Ponadto, poruszana jest także problematyka tworzenia środowisk immersyjnych i projektowania przeżyć.Zamieszczamy także obszerna relację z międzynarodowej konferencji i warsztatów eCAADe, które odbyły po raz drugi w Polsce.
From the EditorThis years Pritzker Prize for Shigeru Ban is not only the promotion of creativity aimed at the sustainable development of our planet. It is also turning attention to the humanitarian role of an architect related to the threats resulting from climate changes on Earth. This problem, although it is not brought up very often, opens the second issue of Archivolta this year, highlighting the implementation of the Open Source idea in architecture and its design.The integration of science, art and digital technology in pursuance of sustainable urban development is exemplified by the design center “Dongdaemun” (DDP) in Seoul by ZHA, opened in March this year. It is the first South Korean public utility object, manifesting the advantages of using digital technologies. The expression of the efforts to meet the needs of an emerging information society in Europe is Mediatheque, in historic urban fabric, honoured in the contest LEAF Awards 2013.The rapid development of digital tools and ease of design raises the question of the limits of human imagination, especially in relation between Nature and architecture, in terms of achieving eco-efficient architectural solutions. In addition, the issue of creating immersive environments and design experience is dealt with as well.We are also presenting a comprehensive coverage of the international eCAADe conference and workshops, held in Poland for the second time.

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz


Spis treści numeru

10-11
Agnieszka Janowska
NOBEL dla ARCHITEKTÓW – PRITZKER Prize 2014
Shigeru Ban Named Pritzker Laureate 2014
12-15
Maciej Janowski
Shigeru Ban – ekologia do zadań specjalnych – humanitarna ekologia
Shigeru Ban – Ecology for Mission
17-20
Borys Siewczyński
Architektura wobec idei Open Source
Architecture and the idea of Open Source
22-33
Krystyna Januszkiewicz
Dongdaemun Design Plaza and Park
Dongdaemun Design Plaza and Park in Seul, South Korea
35-38
Nina Sołkiewicz-Kos
Mediateka w Mont de Marsan, Francja
Mediatheque at Mont de Marsan, France
40
Europan 12 | KALMAR see land – konkurs międzynarodowy (red.)
Europan 12 | KALMAR see land – international competition
41-46
Krystyna Januszkiewicz, Adam M. Szymski
Granice ludzkiej wyobraźni. Natura i architektura w dobie technologii cyfrowych
The limits of human imagination. Nature and Architecture in the era of digital technology
47
Jakub Marcinowski
Zbigniew Bać na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury
Zbigniew Bać for the protection of spatial planning and development of architecture
48-53
Krystyna Januszkiewicz
Powierzchnia jako nowe uwarunkowanie kulturowe. Środowiska immersyjne i projektowanie przeżyć
The surface as new cultural conditioning. Immersive environments and experience design
56-61
Adam Jakimowicz
eCAADe po raz drugi w Polsce
eCAADe for the second time in Poland
62-63
Katarzyna Harmata
Międzynarodowa konferencja – Architektury Wnętrz, Designu, Mebli i Oświetlenia
International Interior Architecture, Design, Lighting and Furniture Expo Conference
72
Klaudia Grygorowicz-Kosakowska
Lech Frąckowiak w Muzeum Karykatury
Lech Frąckowiak at the Museum of Caricature
73-75
Katarzyna Słuchocka
Projekt Europa Tomasza Matusewicza
Tomasz Matusewicz – The Europe Project
76-77
Paweł Rubinowicz
Transgresja Rzeczywistości – Transgresja Złożoności – pomiędzy porządkiem a chaosem
Transgression of Reality – Transgression of Complexity – between order and chaos
78-79
Skróty artykułów w języku angielskim
Summaries of articles in English

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 2(62)/2014
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

  • Pritzker
  • Open Sources
  • Zaha Hadid
  • Mediateka
  • Granice ludzkiej wyobraźni
  • Komputery
  • Eccade
  • Dizajn - konferencja
  • Europa

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik