ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót


Słowo wstępne

Wciąż obserwujemy jak architektura wyłaniająca się z cyfrowej rewolucji technologicznej znajduje ekspresję w krzywoliniowych formach o wysokim stopniu złożoności. Jak zwykłe przedstawiamy Państwu różne postawy twórcze widoczne w formowaniu nie tylko budynków wysokich, jak Lakhta Center, ale także rozłożystych form przeznaczonych dla komercji, jak New Century Global Center, największy, choć nie najwyższy budynek świata. Ich skomplikowane kształty powstają nie tylko z pragnienia projektowania form swobodnych, ale także chęci wykorzystywania technologii cyfrowych jako narzędzia do integracji zamysłu twórczego z jego realizacją w sposób, który jest bezprecedensowy od czasu średniowiecznych masonów. Dowodzie tego przedstawiona twórczość Toyo Ito, laureata Nagrody Pritzkera 2013, czy też Araty Isozakiego, którzy zręcznie wykorzystują narzędzia cyfrowe naśladujące procesy ewolucyjne w Naturze w projektowaniu struktur budowlanych.

Poruszane są też problemy kształtowania środowiska życia człowieka, zwłaszcza w Chinach. Kraj ten jest obecnie światowym liderem w projektowaniu i realizacja miast ekologicznych. Podejmowane tam inicjatywy wyprzedzają działania europejskie czy amerykańskie.

Informujemy także Czytelników, że objęliśmy patronatem medialnym kilka imprez organizowanych przez studentów wiodących w Polsce uczelni. Mamy bowiem przekonanie, że właśnie za sprawą młodych architektów i projektantów otwierać się będą coraz szerzej polskie drzwi dla nowej architektury. Dziękujemy za listy, zaproszenia i wyrazy uznania oraz krytykę. Zapraszamy do lektury i jej prenumeraty.

­­Redaktor Naczelna
Krystyna Januszkiewicz
We are still observing how the architecture emerging from the digital technology revolution is expressed in curvilinear forms with a high degree of complexity. As usual, we present to you different creative attitudes reflected not only in the formation of high-rise buildings, as Lakhta Center, but also in the spreading forms designed for commerce, such as New Century Global Center, the largest, though not the tallest, building in the world. Their complex shapes arise not only from the desire to design free forms, but also from the willingness to use digital technologies as a tool to integrate the creative plan with its implementation in a way that is unprecedented since the medieval masons. A proof are the works of Toyo Ito, the winner of the Pritzker Prize 2013, and also of Arata Isozaki, who skillfully use digital tools that mimic evolutionary processes in Nature in the design of building structures. The issues of developing a human environment, especially in China, are addressed as well. This country is currently the world leader in the design and implementation of eco-cities. The initiatives which are undertaken there are ahead of the European or American operations. We would like to also inform the readers that we took over the patronage of several events organized by the students of leading universities in Poland. We are convinced that thanks to young architects and designers the Polish door for a new architecture will open up wider and wider. Thank you for your letters, invitations, compliments and criticism. We would like to invite you to subscribe. Enjoy your reading.

Krystyna Januszkiewicz
Editor-in-Chief

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz


Spis treści numeru

10-14
Piotr Piotrowski
Płomień Północy. Lakhta Center, Sankt Petersburg, Rosja
The Flame of the North. Lakhta Center, St. Petersburg, Russia
16-17
Nobel dla architektów – Pritzker Prize 2013 (red.)
Pritzker Prize 2013
20-23
Andrzej Koźlik
Global Center w Chengdu. Największy budynek na Ziemi
Global Center w Chengdu. Worlds biggest building
Shenzhen Zhongshen Architects Designing Ltd.
24-27
Jacek Kotz
Dwa bieguny amerykańskich przestrzeni konsumpcji (red.)
The two poles of American spaces of consumption
30-33
Krystyna Januszkiewicz
Ikony XXI wieku. Global City Center, Penenag, Malezja
Icons of the 20th century. Global City Center, Penang, Malaysia
Asymptote Architecture
35-41
Natalia Malinga
Eco-miasta XXI wieku. Chiny światowym liderem
Eco-cities of the 21st century. China as the world leader
42-51
Krystyna Januszkiewicz
Naturalne procesy formotwórcze, matematyka i architektura
Natural form-shaping processes, mathematics and architecture
54-61
Mateusz Zwierzycki
Ewolucyjne narzędzia cyfrowe w formowaniu struktur przestrzennych
Evolutionary digital tools and their use in the process of forming spatial structures
66-69
52 Salone Internazionale del Mobile, Mediolan 2013 (red.)
Najlepsze produkty zaprojektowane przez architektów
The best architect designer products
72-73
Katarzyna Budzynowska
Architektour. Międzyuczelniane warsztaty architektoniczne
Architektour. Intercollegiate architectural workshop
74-75
Skróty artykułów w języku angielskim
Summaries of articles in English

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 2(58)/2013
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

  • Gazprom
  • Chiny
  • Malezja
  • Komputery
  • SARP
  • Design

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik