ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

Aktualnie przeglądają Państwo zbiór naszych numerów archiwalnych

Powróć do strony głównej: powrót


Słowo wstępne

Wydarzeniem kończącego się roku 2012 było 13 Biennale Architektury w Wenecji. W poszukiwaniu „wspólnego gruntu” przedstawiono osiągnięcia zarówno minionych generacji, jak i obecnie działających twórców architektury. Ich zaangażowanie w eksploracje nowych możliwości, jakie dają technologie cyfrowe, wskazuje kierunek, w jakim podąża i będzie podążać architektura XXI w. wrażliwa na środowisko i nastawiona na ochronę planety. Potwierdzają to chociażby, przedstawiane przez AV, realizowane dziś w Abu Dhabi budowle zaprojektowane przez laureatów Nagrody Pritzkera.

Ogród sztuki i Wyspa Kultury to tematy, które uświadamiają narastające w świecie zapotrzebowanie na doznania i wartości wyższego rzędu. Choć różnie są one motywowane, niemniej są przejawem kształtowania się społeczeństw, w których towarem staje się wiedza i informacja traktowane jako szczególne dobro.

Absolwenci polskich uczelni architektonicznych coraz częściej uczestniczą w konferencjach eCAADe oraz zdobywają wyróżnienia w konkursach międzynarodowych.

Uwidacznia się także potrzeba poszerzenia dydaktyki akademickiej o nowe zagadnienia warsztatowe dotyczące II etapu wykorzystania narzędzi informatycznych.

Z optymizmem zatem należy patrzeć w przyszłość i życzyć sukcesów w działaniach w różnych domenach architektury, już świątecznie, a niebawem i noworocznie. AV 4-2012 jest bowiem ostatnim zeszytem zamykającym pierwszy rok wydawania Archivolty o nowym profilu. Jesteśmy także na facebooku, a tam jak zwykle dużo się dzieje.


From the Editor

The event of the finishing year 2012 was the 13th Architecture Biennale in Venice. In the search for the „common ground”, the achievements of both the past generations, as well as of the artists currently operating were presented. Their involvement in the exploration of new opportunities offered by digital technologies points to the direction which the twenty-first century architecture, sensitive to the environment and aimed at protecting the Planet, is following and is going to follow. This is even confirmed, as presented by AV, by the buildings designed by the Pritzker Prize winners, which are being carried out today in Abu Dhabi. The Art Garden and the Cultural Island are the subjects that make us aware of the demand for sensations and values of a higher order growing in the world. Although they are motivated differently, but are indicative of the formation of societies in which the knowledge and information treated as a special good become a commodity. Polish graduates of architectural schools are increasingly involved in eCAADe conferences and gain awards in international competitions. Also the need to expand academic teaching with new workshop issues on the second stage of the use of IT tools is being highlighted. Therefore, we should look forward to the future and wish success in the activities in different domains of architecture, both for Christmas and the coming New Year. AV 4-2012 is the last issue closing the first year of publishing Archivolta with its new profile. We are also on facebook, and there, as usual, is happening a lot.

Krystyna Januszkiewicz
Editor-in-Chief

zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz


Spis treści numeru

8-16
Sławomir Gzell
teoretycznie WSPÓLNY GRUNT
theoretical COMMON GROUND
13th Biennale Architecture in Venice
18-21
Krystyna Januszkiewicz
O ekspozycji ZHA
On Exposition ZHA
13th Biennale Architecture in Venice
24-29
Natalia Malinga
Miejskie transformacje. Ogród Sztuki
Urban transformations. Garden of Art
Ingarden&Ewý Architekci
34-43
Jan Lorenc, Krystyna Januszkiewicz
Wyspa kultury, Abu Dhabi, ZEA
Cultural District of Saadiyat Island, Abu Dhabi, UAE
44-51
Krystyna Januszkiewicz
Systemy i narzędzia generatywne
Generative systems and tools
52-55
Przemysław Jaworski
Miasta generatywne
Generative cities
56
Adam M. Szymski
Architektura projektowana cyfrowo przedmiotem obowiązkowym
Digitally designed architecture as a compulsory subject
56-57
Borys Siewczyński
Wyspa władców
The Isle of Lords
59-63
Mateusz Zwierzycki
Cyfrowa fizyczność | Fizyczna cyfrowość
Digital Physicality | Physical Digitality
30 konferencja eCAADe/30th eCAADe Conference
64-71
Janusz Rębielak
Metody numeryczne w modelowaniu struktur przestrzennych. Formy przekryć dachowych
methods in modeling of space structures. Forms of roof covers
72-75
Krystyna Januszkiewicz
Salon Fudge Pop-Up. Galeria wzornictwa ZHA
Fudge Pop-Up Hair Salon. Zaha Hadid Design Gallery
London Fashion Week 2012
80-81
Daniela Szymczak
Wnętrza Duda Clinic
Interiors of Duda Clinic
KMA Kabarowski Misiura Architekci
82-83
Skróty artykułów w języku angielskim
Summaries of articles in English

Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

Przegląd zawartość numeru 4(56)/2012
Contents review of issue:


Wybrane artykuły

  • Common Grounds
  • MOS
  • Abu Dhabi
  • Miasta generatywne
  • Design

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik