pomiń menu

ArchivoltaLogo magazynu Archivolta

 • Okładka najnowszego numeru Archivolty

  bieżący numer:
  ARCHIVOLTA 1(65)/2015

  Czasopismo indeksowane:

  Index Copernicus Journals Master List
  BazHum

  Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - część B

  W celu utrzymania jakości rzetelności naukowej publikowanych w kwartalniku ARCHIVOLTA artykułów Redakcja wdrożyła procedury zapobiegające przypadkom ghost-writing i guest autor-ship.


  Od Redakcji

  Szanowni Państwo!


  Oddajemy do Państwa rąk nowy numer Archivolty w nowej szacie graficznej i z nową aranżacją tekstów. Będą one zamieszczane w czterech głównych działach tematycznych: Polska, Świat, Wzornictwo, Technologie. Łączącym je spoiwem jest i będzie ARCHITEKTURA. W tym jakże pojemnym haśle mieścić się będą zagadnienia związane z architekturą i urbanistyką, architekturą wnętrz, małą architekturą, wzornictwem przemysłowym, technologiami budowlanymi i multimedialnymi. Napotkają Państwo recenzowane artykuły problemowe, publikacje prezentujące nowe realizacje, teksty informujące o ważnych wydarzeniach w Polsce i na świecie, które właśnie się odbyły lub odbędą w niedługiej przyszłości. Przedstawimy laureatów konkursów architektonicznych oraz ich nagrodzone prace. Poznamy Państwa ze znanymi ludźmi poprzez wywiady z nimi lub ich autorskie wypowiedzi. Wprowadzamy cykl Początek drogi architekta, gdzie młodzi adepci architektury będą mieli szansę wypowiedzieć się, przedstawić swoje projekty, ale przede wszystkim podzielić się przemyśleniami i spostrzeżeniami dotyczącymi początków pracy w zawodzie. Budujemy gazetę dla Państwa, zarówno dla tych związanych z zawodem architekta, jak i dla tych, którzy nic z nim wspólnego nie mają, ale są zainteresowani tą niezwykle obszerną i ciekawą tematyką. Czekamy na Państwa sugestie i propozycje. Najciekawsze materiały nadesłane do redakcji będziemy zamieszczać na łamach czasopisma. Chcemy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, starając się pozostawać w zgodzie z witruwiuszowską triadą: Firmitas (trwałość), Utilitas (użyteczność) i Venustas (piękno).


  Życzymy miłej lektury  Ladies and Gentlemen,


  We are happy to offer you a new issue of Archivolta, with a new graphic design and arrangement of texts. They will be published in four main thematic sections: Poland, World, Design, Technologies. Their binding agent has been and will be Architecture. This broad notion will comprise topics relating to architecture and urban planning, interior design, landscaping, industrial design, construction and multimedia technologies. You will come across reviewed monographic papers, publications presenting new realizations, texts informing on important events held in Poland and all over the world which have just taken place or which are will be organized in the near future. We will present winners of architectural competitions and their awarded works. We will introduce you to famous people through interviews with them or their statements. We start a cycle The Beginning of an Architect s Path, where young architecture adepts will have an opportunity to express themselves, to present their designs, but most of all to share their views and observations on the beginnings of their work in this profession. We are building a newspaper for you, who are bound with the profession of an architect, as well as who have nothing to do with it, but who are interested in this remarkably broad and interesting field. We are waiting for your suggestions and proposals. The most interesting materials sent to us will be published in our magazine. We want to meet your expectations, trying to remain consistent with the Vitruvian Triad: Firmitas (solidity), Utilitas (usefulness) and Venustas (beauty).


  We wish you a pleasant reading

  zdjęcie Redaktora Naczelnego prowadzącego wybrany numer

  Redaktor Naczelna
  dr hab. inż. arch. prof. PK Magdalena Jagiełło-Kowalczyk


  Spis treści numeru

  16
  Browar Lubicz – powrót do miasta
  Brewery Lubicz – return to the city
  FILIP SUCHOŃ
  24
  Edge House
  MOBIUS ARCHITEKCI
  32
  Początek drogi architekta
  MARCIN GŁUCHOWSKI
  36
  Wizerunek miejsca
  Image of the place
  EWELINA WOŹNIAK-SZPAKIEWICZ
  42
  Market Hall – symbioza funkcji
  BOGDAN SIEDLECKI
  54
  GIS Warszawa 2015
  MAGDA BĄCELA
  56
  Nini Andrade Silva
  EWELINA WOŹNIAK-SZPAKIEWICZ
  68
  iBIM – projektowanie wielowymiarowe
  iBIM – Multidimentional design
  MACIEJ JAMROŻY
  74
  BIM w przedsiębiorstwie. Strategia implementacji
  BIM in the enterprise Implementation Strategy
  AGNIESZKA PUCHYR
  80
  Druk 3D w technologiach budowlanych
  3D printing in building technologies
  ŁUKASZ WESOŁOWSKI
  88
  Beton w przestrzeni publicznej
  Concrete in the public space
  BARTŁOMIEJ PYRZYK

  Wybrane artykuły naukowe (dostępne w języku polskim i angielskim):

  Przegląd zawartość numeru 1(65)/2015
  Contents review of issue:


  Wybrane artykuły

  Zapraszamy do zapoznania się z fragmentami artykułów bieżącego numeru:

  • Arcyarchiwizje
  • Browar Lubicz
  • Mobius
  • Głuchowski
  • Serpentine Gallery
  • Rotterdam
  • GIS
  • Silva
  • IBIM
  • BIM
  • Druk 3D
  • Beton w przestrzeni

  Archivolta 2/2013, 3/2013, 4/2013 i 1/2014 udostępniona za darmo!

  Szanowni Państwo!

  Podjęliśmy decyzje, aby co pewien czas udostępniać wybrane, archiwalne numery Archivolty w wersji elektronicznej. Nie pobieramy żadnych opłat, nie jest wymagane podawanie swoich danych osobowych.

  Zapraszamy do lektury!

  Redakcja Archivolty

  3/2013 2/2013 1/2014 4/2013

  Okładka książki Kevina Lyncha Obraz Miasta

  Książka Kevina Lyncha "Obraz Miasta"

  Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzeniem do lektury:

  • "Obraz miasta" Kevina Lyncha 1
  • "Obraz miasta" Kevina Lyncha 2
  • "Obraz miasta" Kevina Lyncha 3

  Przeczytaj powyższy ARTYKUŁ w formacie pdf

  Punkty sprzedaży książki 'Obraz Miasta'
 • Lista numerów archiwalnych

  podpowiedź

  kliknij na wybrany numer aby poznać więcej szczegółów

 • O nas

  ARCHIVOLTA jest kwartalnikiem ogólnopolskim istniejącym na rynku wydawniczym od 1999 roku.

  Cztery główne działy tematyczne to: Polska, Świat, Technologie, Wzornictwo.

  Łączącym je spoiwem jest i będzie ARCHITEKTURA. W tym jakże pojemnym haśle mieszczą się zagadnienia związane z architekturą i urbanistyką, architekturą wnętrz, małą architekturą, wzornictwem przemysłowym, technologiami budowlanymi i multimedialnymi.

  Czytając Archivoltę napotkają Państwo recenzowane artykuły problemowe, publikacje prezentujące nowe realizacje, teksty informujące o ważnych wydarzeniach w Polsce i na świecie, które właśnie się odbyły lub odbędą w niedługiej przyszłości. Przedstawiamy laureatów konkursów architektonicznych oraz ich nagrodzone prace. Poznajemy Państwa ze znanymi ludźmi poprzez wywiady z nimi lub autorskie wypowiedzi. Wprowadziliśmy cykl Początek drogi architekta, gdzie młodzi adepci architektury mają szansę wypowiedzieć się, przedstawić swoje projekty, ale przede wszystkim podzielić się przemyśleniami i spostrzeżeniami dotyczącymi początków pracy w zawodzie.

  Budujemy gazetę dla Państwa, zarówno dla tych związanych z zawodem architekta, jak i dla tych, którzy nic z nim wspólnego nie mają, ale są zainteresowani tą niezwykle obszerną i ciekawą tematyką.

  Redaktor Naczelna

  zdjęcie aktualnego Redaktora Naczelnego

  dr hab. inż. arch. prof. PK Magdalena Jagiełło-Kowalczyk


  Rada naukowa:

  Scientific Board

  • Bohdan CHERKES,Prof.D.Sc.Ph.D.Arch.,Lviv Polytechnic National University,Ukraine
  • Ameen Farooq,PhD Professor Arch.UD Planning College of Architecture & Construction Management Kennesaw State University,USA
  • Sławomir Gzell,prof.dr hab.inż.arch.Wydział Architektury Politechnika Warszawska,Polska
  • Emanuele Naboni,Ass.Prof.,Ph.D.M.Sc.Arch.Institute of Technology,The Royal Danish Academy,School of Architecture,Copenhagen,Dania
  • Wacław Seruga,prof.dr hab.inż.arch.Wydział Architektury Politechnika Krakowska,Polska
  • Grażyna Schneider-Skalska,prof.dr hab.inż.arch.Wydział Architektury Politechnika Krakowska,Polska
  • Barbara Vogel,Dip Ing.,M.Arch.,Associated Proffesor School of Interior Design,Ryerson University,Toronto,Kanada

  Recenzenci:

  • Mateusz Gyurkovich,dr hab.inż.arch.Wydział Architektury Politechnika Krakowska,Polska
  • Adolf Sotoca Garcia,Professor Lector,Professor Secretary Academic,Escola Tecnica Superior s`Arquitectura dell Valles,Universitat Politecnica de Catalunya,Barcelona Tech,Hiszpania
 • Informacje dla autorów

  Zasady recenzowania artykułów naukowych w kwartalniku ARCHIVOLTA

  1. Każdy artykuł naukowy jest recenzowany przez recenzentów zewnętrznych, którzy nie mogą być z naukowej jednostki macierzystej autora.
  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu.
  3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym określeniem, czy dany artykuł kwalifikuje się do opublikowania w kwartalniku ARCHIVOLTA.
  4. Nazwiska recenzentów są tajne, obowiązuje zasada double-blind review proces. Lista wszystkich recenzentów jest publikowana w każdym ostatnim numerze kwartalnika ARCHIVOLTA w danym roku (na stronie www.archivolta.com.pl).
  5. Redaktor Naczelny, gdy jest specjalistą z danego zakresu zagadnień i może być recenzentem, ma także prawo wyboru recenzentów oraz sprawdzania spełnienia przez autorów warunków zawartych w recenzjach. W uzasadnionych przypadkach uprawnienia te Redaktor Naczelny może przekazać członkowi Rady Naukowej czasopisma – specjaliście z określonego zakresu.

  Zasady składania artykułu do kwartalnika ARCHIVOLTA

  1. Artykuły można składać w siedzibie Redakcji (na płycie CD) lub przesyłać mailowo.
  2. Redakcja weryfikuje odpowiedni format artykułu (tekst format Word doc., ilustracje format JPG 220-300 dpi, streszczenie w j. angielskim, a dla obcojęzycznych tekstów w j. polskim).
  3. Artykuł kierowany jest do Redaktora Naczelnego, który jest także Redaktorem Naukowym czasopisma. Następnie wyznaczani są recenzenci.
  4. Tekst kierowany jest do recenzji. Recenzenci mają 4 tygodnie na przygotowanie opinii o tekście.
  5. Nazwiska recenzentów oraz forma przygotowania recenzji ustalana jest indywidualnie do każdego numeru czasopisma (wg zasady double-blind review proces);
  6. Jeśli potrzebne są poprawki, recenzje artykułu przesyłane są do autora, który w terminie 2 tygodni nanosi je i odsyła tekst do redakcji.
  7. Kwartalnik ARCHIVOLTA ukazuje się cztery razy w roku. Autor musi liczyć się z tym, że jego tekst ukaże się nawet do roku od momentu złożenia tekstu. Wszelkie zapytania można składać w oknie dialogowym na stronie internetowej www.archivolta.com.pl. albo telefonicznie pod numerem Redakcji.

  Autorów spoza jednostek naukowych również zachęcamy do publikowania w kwartalniku ARCHIVOLTA.

  Prosimy o indywidualny kontakt mailowy lub telefoniczny

  Zapory ghostwriting i guest authorship

  W celu utrzymania jakości i rzetelności naukowej publikowanych w kwartalniku ARCHIVOLTA artykułów Redakcja wdrożyła procedury przeciwdziałające przypadkom ghostwriting (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach) i guest authorship (sytuacja gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). W związku z powyższym redakcja wymaga od autorów (w formie pisemnej – umowa wydawnicza) ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz podania źródła finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 • Kolportaż


  E-prenumerata i wydania elektroniczne

  Wszystkim miłośnikom e-wydań oferujemy możliwość zakupu naszego czasopisma w formie elektronicznej.

  Dzięki portalowi egazety.pl zakup jest szybki i bezpieczny.

  Można także zakupić wybrane, pojedyncze egzemplarze naszego magazynu:

  Zakup e-wydanie

  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny na stronie www.eGazety.pl

  Logo serwisu eGazety.pl

  niska cena

  e-wydanie kosztuje zaledwie 6.00 zł


  Punkty sprzedaży książki 'Obraz Miasta'

  1. KATOWICE, ul.Dyrekcyjna 9, Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Katowice
  2. KRAKÓW, ul.Warszawska 24, Politechnika Krakowska, kiosk na dziedzińcu przy Wydziale Architektury
  3. sprzedaż wysyłkowa:

   Cena za egzemplarz 42,00 zł (40,00 zł + 5% VAT).

   Koszt wysyłki pokrywa wydawca.

   Zamów:
   archivolta@archivolta.com.pl

 • Dane dotyczące reklamy

  Michał Stępień
  tel.: 601 40 06 91
  tel.: 669 80 20 80
  e-mail: archivolta@archivolta.com.pl

  ARCHIVOLTA jest kwartalnikiem ogólnopolskim ukazującym się od 1999 roku.

  Jej cztery główne działy tematyczne to: Polska, Świat, Technologie oraz Wzornictwo. Omawia zagadnienia związane z architekturą i urbanistyką, architekturą wnętrz, małą architekturą, wzornictwem przemysłowym, technologiami budowlanymi i multimedialnymi.

  ARCHIVOLTA cieszy się dużym zainteresowaniem wśród czynnych zawodowo architektów

  Nakład pisma: 4000 szt.

  Kolportaż:

  • sprzedaż: EMPIK, salony prasowe Ruch
  • sprzedaż wysyłkowa
  • sprzedaż w formie elektronicznej

  Zasięg: ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem dużych ośrodków akademickich.

 • Dane kontaktowe

  Zachęcamy również do skorzystania z formularza kontaktowego:

  Formularz kontaktowy
  o firmie

  Wydawnictwo Archivolta
  Michał Stępień
  ul.C12 nr 23
  32-086 Węgrzce
  NIP: 677-006-75-75

Copyright © 1999-2009 Archivolta.com.pl | Webdesign: Gabriel Zastawnik